Obchodní podmínky

ODPOVĚDNOST ZA VADY
Právní úprava a její změny
--------------------------------------------------------------------------------

Občanské právo zná tyto typy odpovědnosti - za škodu, za prodlení a za vady.

Stejně tak jako ostatní typy odpovědnosti, představuje odpovědnost za vady typovou skupinu právních následků porušení právní povinnosti odpovědné osoby.Vadami se rozumějí vady plnění, které lze dělit na vady faktické a právní (Vada věci).

Vady faktické jsou vadami kvantity nebo kvality plnění. Vady kvantity spočívají v splnění menšího nebo většího množství než odpovídalo závazku. Vady kvality pak spočívají ve splnění v kvalitě horší nebo i lepší než vyplývá ze závazku. Vady právní představují zpravidla zatížení plnění právy jiné osoby, aniž by to bylo v obsahu závazku předpokládáno.

Občanský zákoník se zaměřuje na vady plnění v souvislosti s úpravou závazků z právních vztahů. Upravuje přitom odpovědnost za vady na několika úrovních: např. pro smlouvu o prodeji v obchodě platí odpovědnost za vady dle § 499 až 510 (obecná odpovědnost za vady), dále speciální ustanovení o odpovědnosti pro smlouvu kupní (§ 596 až 600) a konečně speciální ustanovení o odpovědnosti pro smlouvu o prodeji zboží v obchodě, která je subtypem smlouvy kupní (§ 616, 619 až 627). Práva z odpovědnosti za vady mohou být při jednotlivých závazcích upravena zákonem nebo dohodnuta účastníky jinak.

Obecná odpovědnost za vady plnění z úplatných závazků, jejichž předmětem je přenechání věci, je v občanském zákoníku budována na principu objektivní odpovědnosti. K jejímu vzniku postačí, že v době plnění měla věc právní nebo faktické vady, tj. že neměla vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé, že ji nebylo možno použít podle povahy a účelu smlouvy nebo podle toho co účastníci ujednali, nebo že měla právní vady (viz výše).

V případě zjevných vad, tj. vad, které nabyvatel mohl zjistit při vynaložení obvyklé pozornosti při převzetí plnění, lze uplatňovat nárok z odpovědnosti za vady pouze jestliže zcizitel ujistil nabyvatele, že věc nemá žádné vady.

Zvláštním případem je přenechání věci jak stojí a leží (tj. při plném akceptování jejího kvantitativního a kvalitativního stavu bez výhrad), kdy zcizitel odpovídá pouze za ty vady, o nichž výslovně prohlásil, že je věc má, nebo za vady nabyvatelem výslovně vymíněné (rozumí se ve smlouvě).

Od odpovědnosti za vady je třeba lišit záruku, která rozšiřuje odpovědnost za vady i na vady, které se na plnění vyskytnou do stanovené nebo sjednané doby po splnění (Záruční doba).

V případě, že nabyvatel hodlá uplatnit odpovědnost za vady, poněvadž si třetí osoby činí nárok na věc, musí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit svému právnímu předchůdci. Nesplnění této povinnosti má za následek možnost jeho předchůdce uplatnit proti němu všechny námitky, které mohly být (a nebyly z důvodu porušení této povinnosti) uplatněny proti třetí osobě.

Možnost uplatnění odpovědnosti za vady je omezena zákonnými lhůtami. Především nabyvatel může odpovědnost za vady uplatnit u soudu teprve tehdy, vytkl-li vady bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc si prohlédnout. Nejpozději však může nabyvatel vadu vytknout do šesti měsíců, nestanoví-li zákon jinak (u záruky trvá tato lhůta do konce záruční doby - § 505 obč. zák.). Tato lhůta má povahu prekluzní, tj. jejím marným uplynutím právo uplatnit odpovědnost za vady u soudu zanikne.

Zjistí-li nabyvatel vadu převzaté věci, je povinen věc uschovat po přiměřenou dobu, kterou určí zcizitel k přezkoumání vady. Věc podléhající rychlé zkáze může nabyvatel po upozornění zcizitele bez prodlení prodat.

Realizace práv z odpovědnosti za vady se liší podle typu vady. Neodstranitelné vady, pro něž nelze věc užívat dohodnutým způsobem nebo řádně, dávají nabyvateli právo domáhat se zrušení smlouvy. U odstranitelných vad nebo vad neodstranitelných, které však nebrání způsobu užívání uvedenému výše, se může nabyvatel domáhat přiměřené slevy z ceny nebo opravy nebo doplnění toho, co chybí.

Možnost uplatnit nárok z odpovědnosti za vady u soudu je omezena tříletou promlčecí lhůtou, která počíná běžet ode dne, kdy nabyvatel vytkl vady u zcizitele.

Kromě realizace odpovědnosti za vady uvedené výše má oprávněný právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady. Toto právo je třeba uplatnit u povinného nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí doby, ve které je třeba vytknout vady, jinak právo zanikne (jde tedy rovněž o prekluzní lhůtu).

Zákon nevylučuje souběh odpovědnosti za vady s uplatněním odpovědnosti za škodu, která z vady vznikla.

Odpovědnost za škodu, která vznikne v důsledku vady výrobku na zdraví, na životě nebo na jiné věci, je možno uplatnit u výrobce podle zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů (Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku).

• § 499 až 510 obč. zák.
• Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR KUPNÍ SMLOUVY
--------------------------------------------------------------------------------

Společnost: Lukáš Kozubek / A1MALOTRAKTORY

se sídlem: Komenského 33, 68001 Boskovice, Česká republika

IČ: 704 87 740

DIČ: CZ 8006013752

(dále jen „prodávající")

a

Společnost: .........................................

se sídlem: ..........................................

IČ: ..........................................

DIČ: ..........................................

zastoupená: ..........................................

(dále jen „kupující")

uzavírají dle ust. § 409 a násl. obchodního zákoníku tuto kupní smlouvu:

I. Předmět smlouvy, doba plnění

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu dle níže uvedeného popisu předmět této smlouvy (dále jen „zboží"):

Popis zboží:

Dodané množství: KS

Dále prodávající touto smlouvou převádí na kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží. Kupující se zavazuje dodané zboží, odpovídající popisu předmětu smlouvy převzít a zaplatit kupní cenu.

II. Dodací podmínky

Společně s dodáním zboží se prodávající zavazuje předat kupujícímu veškeré doklady potřebné k převzetí a k užívání zboží. Nebezpečí škody způsobené na zboží (t.j. ztráty, poškození, zničení či znehodnocení zboží) přechází na kupujícího splněním dodávky zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

III. Kupní cena

Smluvní strany se dohodly na této kupní ceně ............. ,- Kč za 1 kus předmětu plnění. Kupní cena včetně DPH činí tedy celkem ........... ,- Kč. Slovy ............ korun českých. Tato kupní cena je splatná při převzetí dodávky.

IV. Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího podle této smlouvy. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a reklamovat zjevné vady zboží ihned a skryté vady bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistil. V případné reklamaci kupující uvede, jak se vada projevuje a jakým způsobem navrhuje reklamaci vyřídit. V případě oprávněné reklamace poskytne prodávající bezvadné plnění. V případě neodstranitelné vady a nemožnosti poskytnout bezvadné plnění, poskytne prodávající kupujícímu slevu z kupní ceny. Strany se dohodly, že pro případ odstoupení kterékoliv z nich od této smlouvy buď proto, že prodávající nedodal zboží tak, jak byl povinen nebo kupující řádně nabídnuté zboží nepřevzal, vzniká druhé straně nárok na náhradu vzniklé škody v plné výši.

V. Závěrečná ustanovení

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a zaniká dohodou obou stran, smrtí nebo zánikem kupujícího či prodávajícího, splněním závazkového vztahu, zánikem předmětu smlouvy a odstoupením kterékoliv ze stran dle příslušných ustanovení této smlouvy nebo dle zákona. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu ve smyslu
§ 377 obchodního zákoníku případný vznik finančních problémů na své straně, pokud by mu tyto potíže mohly bránit v řádném placení kupní ceny. Nesplnění této povinnosti bude mít pro kupujícího důsledky při uplatňování nároků na náhradu vzniklé škody. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Případné změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně a potvrzeny oběma stranami. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí Obchodním zákoníkem.. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční podpisy.

Datum a místo:

Podpisy: ............................................. .................................................

( prodávající ) ( kupující )
Lukáš Kozubek / A1MALOTRAKTORY